Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via terrorkittens.com zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: Terror Kittens

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Terror Kittens en de consument.

Artikel 2. Identiteit ondernemer

Terror Kittens: Annique Nahumury

Teilingerstraat 120

3032AW Rotterdam

Nederland

E-mail adres: info@terrorkittens.com

Telefoonnummer: +31642951888

KVK-nummer: 62482599

BTW-nummer: NL198652847B02

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Terror Kittens en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

3.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website terrorkittens.com zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Terror Kittens erkend.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Terror Kittens. Terror Kittens is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle aanbiedingen en acties van Terror Kittens zijn vrijblijvend. Terror Kittens behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

5.3 Verzendkosten zijn voor rekening van de consument, behalve bij bestellingen vanaf een totaalbedrag van 100 euro. Voor klanten uit andere landen dan Nederland zijn de kosten van verzending altijd voor de consument en afhankelijk van het land.

5.4 Terror Kittens kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Tenzij door beiden partijen schriftelijk of mondeling anders is vastgelegd.

6.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

6.1.1 iDeal: De bestelling wordt op een veilige manier via internetbankieren betaald. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert.

6.1.2 Creditcardbetaling (VISA en Mastercard) zijn tijdelijk niet mogelijk.

6.1.3 Pay-pal betalingen gaan volgens de rechten van Pay Pal, zie de terms and conditions van Pay Pal voor meer informatie.

Artikel 7. Levering

7.1 Alle artikelen uit de online shop worden op bestelling in ons atelier gemaakt. Helaas kan het voorkomen dat een stof of fournituur onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.2 Terror Kittens streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.

7.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

7.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument tenzij dit nader is overeengekomen door beide partijen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Terror Kittens voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7.5 Aan de leveringsplicht van Terror Kittens zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

7.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.

7.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

7.8 Terror Kittens is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Terror Kittens op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9. Ruilen/retourneren van artikelen

9.1 Mocht de consument een artikel zonder opgave van reden willen retourneren, dan heeft hij het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen. De consument stelt Terror Kittens hier direct na het ontvangen van het product per e-mail op de hoogte.

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Deze instructies zijn te vinden op de website.

9.3 Terror Kittens accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retouren die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

9.4 Voor het retour sturen van artikelen zullen de kosten voor retourzending in rekening worden gebracht bij de consument.

9.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag storten wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Artikel 10. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

10.1 Terror Kittens doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de verwachting van de consument, of de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan ons te melden door een email te sturen naar info@terrorkittens.com

Deze garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de  gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Terror Kittens zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met de consument oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals ontvangen bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd, zoals vermeld op de website.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Terror Kittens, van personeel en producten van Terror Kittens voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Terror Kittens aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

11.2 Terror Kittens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Terror Kittens.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Terror Kittens jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Terror Kittens verschuldigd is.

11.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Terror Kittens, dan wel tussen Terror Kittens en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Terror Kittens, is Terror Kittens niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Terror Kittens.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Terror Kittens heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Terror Kittens gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Terror Kittens kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Top